GGD 
 
De GGD bezoekt jaarlijks kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peutergroepen gastouderbureaus. Zij bekijkt of de centra zich houden aan de Wet Kinderopvang. Er wordt onder andere gekeken:
  • of het centrum veilig en gezond is voor kinderen
  • hoe het centrum ingericht is
  • hoeveel beroepskrachten er zijn
  • hoe groot de groep kinderen is
  • wat de leeftijdsopbouw van de kinderen is
  • of de kinderen op een pedagogische manier begeleid worden
  • hoe er omgegaan wordt met klachten van ouders. 
Ook de informatie aan en de inspraak van ouders worden in het onderzoek meegenomen. De GGD voert de inspecties uit in opdracht van de gemeenten. Zij doet deze inspecties: als een nieuwe kinderopvang geopend gaan worden, binnen drie maanden na opening of start van een kinderopvang, als jaarlijkse routinecontrole, na klachten en incidenten, als er nader onderzoek nodig is, naar aanleiding van het voorgaande onderzoek. Inspectiebezoeken zijn meestal aangekondigd, maar kunnen ook onaangekondigd plaatsvinden.
 
Alle laatste rapporten vanuit de GGD zullen gepubliceerd zijn bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, ook die van De Kresj zijn daar in te zien. Hieronder de laatste rapporten: 

Peuterspeelzaal Kresj & Kids

Kinderdagverblijf De Kresj

Buitenschoolse opvang Kresj & Ko

Buitenschoolse opvang Viela Kresj