Pedagogisch beleid De Kresj 
 
Hierbij het pedagogisch beleids/werkplannen van kinderopvang De Kresj. In deze plannen staat beschreven wat onze pedagogische visie is op de ontwikkeling van kinderen en hoe we dit vertalen in het dagelijks handelen op het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.
 
We kijken naar onze rol als opvoeder, naar de mogelijkheden én grenzen van het opvoeden in een groep. Van daaruit stellen we ons een (pedagogisch) doel en geven we aan hoe dit vorm krijgt.
 
We willen ouders, nieuwe medewerkers, stagiaires en andere belangstellenden hiermee inzicht geven in wat we doen en waarom we het op deze manier doen. Het pedagogisch beleids/werkplan wordt jaarlijks gevalueerd en waar nodig aangepast. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zowel de medewerkers als de oudercommissie van De Kresj. We hopen dat dit beleids/werkplan u een beeld geeft van de wijze waarop we op ons kinderdagverblijf, peutergroep en buitenschoolse opvang werken. Als u vragen heeft, beantwoorden we die natuurlijk graag.
 
Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf 

Pedagogisch Beleidsplan Peutergroep

Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang